Uçak Kiralama Sözleşmesi

1. UÇUŞ KOŞULLARI
Taşıyıcının, Uçuş ifa etmesi, Uçağın ve mürettebatın müsaitliğine, slot koordinasyonuna ve geçerli iznin zamanında yetkili resmi ve kamu kurumlarınca (sivil havacılık kurumları de dahil olmak fakat bununla sınırlı olmamak üzere) verilmesine bağlıdır.
Tüm yolcular ve bagajları, biniş ve yükleme için Uçuş Planında belirtilen her bir uçuşun Kalkış Saatinden 15 dakika öncesinde hazır olmalıdır.

2. YİYECEK/İÇECEKLER
Uçuş için standart yemek ve içecek sağlanmaktadır. Müşterice talep edilecek olan ilave istekler ayrıca faturalandırılacaktır.

3. TAŞIYICININ TAKDİR HAKKI
Taşıyıcı, Uçağın herhangi bir nedenle (Uçuş Planının başlamasından önce ya da sonra) Uçuş Planını (veya planın bir kısmını) gerçekleştirmeye veya sürdürmeye elverişsiz hale gelmesi halinde, takdiri kendisine ait olmak üzere, aynı veya farklı tipte bir uçak ile değiştirebilir. Bu durumda işbu Sözleşmenin hükümleri değiştirilen uçak için de gerekli değişiklikler yapılarak uygulanacaktır.
Taşıyıcı uçağı değiştirmeyi seçmemesi halinde, Müşteriyi olabildiğince çabuk bilgilendirecek ve Uçağın elverişsizliği nedeniyle artık üstlenilemeyecek olan Uçuş (veya uçuşların bir kısmı) dahilinde Uçağı sağlama yükümlülüğünden kurtulacaktır. Bu durumda Taşıyıcı, Müşteriye karşı Kiralama Bedelinin iptal edilen Uçuşa (veya uçuşun bir kısmına) ilişkin kısmının Müşteriye iadesi dışında başkaca herhangi bir yükümlülük altına girmeyecektir.

4. KAPTANIN TAKDİR HAKKI
Uçağın Kaptanı (“Kaptan”), Uçakta her bir uçuşta taşınacak olan yolcu sayısı da dahil olmak üz ere hangi yükün güvenle taşınabileceğine
ve yükün ne şekilde dağıtılacağına, uçuşun ne zaman ve şekilde güvenli biçimde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine ve Uçağın ne zaman nereye ineceğine karar verme konusunda kesin takdir yetkisine sahip olacaktır. Kaptanın tüm bu kararları Müşteri ve Taşıyıcı açısından kesin ve bağlayıcı olacaktır. Taşıyıcı, Kaptanın söz konusu kararlarından dolayı Müşteriye karşı hiçbir şekilde kayıp, zarar, masraf ve taleplerden sorumlu olmayacaktır.

5. İLAVE MÜRETTEBAT
İşbu Sözleşme ile belirlenen Uçuş Planı, ilgili idari düzenlemeler ve uçuş saati sınırlamalarına ilişkin diğer resmi zorunluluklar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Taşıyıcı, kendi kontrolü dışındaki sebeplerle, Uçuş Planına devam etmek için ilave mürettebat sağlanması veya mürettebat pozisyon değişikliği gerekir ise ilave ücret talep etme hakkını saklı tutar ve Müşteri veya üçüncü kişilere karşı yolcuların, bagajın veya kargonun gecikmesi nedeniyle hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez.

6. YÜKLEME VE PAKETLEME
Taşınacak olan bagajın miktarı ve ağırlığının takdiri Taşıyıcıya ait olacaktır. Ateşli silahlar, patlayıcılar, yanıcı maddeler ve benzeri eşyalar ile canlı hayvanlar ancak Taşıyıcının, vermekten imtina edebileceği ve takdiri tamamen kendisine ait önceden izni ile taşınabilir. Taşıyıcı, eşlik edilip edilmediğine bakılmaksızın yolculardan herhangi birine ait tüm bagaj ve kargoları kontrol ederek denetleyebilir. Yukarıdaki hükümlere ilaveten, Taşıyıcının Kaptan veya başka herhangi bir çalışanı, hizmetlisi veya temsilcisi tarafından doğası gereği veya gidilecek, gelinen veya Uçağın üzerinde uçacağı ülkelerin yasa ve yönetmelikleri gereği havayolu taşımacılığına aykırı olduğu düşünülen her türlü bagajı ve yükü reddetme hakkı saklıdır.

7. TAŞIYICININ ARTAN MASRAFLARA KARŞI KORUNMASI
Kiralama Bedeli, Taşıyıcının işbu Sözleşme tarihindeki masraf, vergi ve giderlerine dayanmaktadır. Söz konusu masraf, vergi ve giderlerde hangi nedenle ve ne şekilde olursa olsun sözleşme tarihi ile Uçuş Planının tamamlana cağı tarih arasında herhangi bir artış olması halinde, Taşıyıcı, Kira Bedelini, Uçuş Planının söz konusu masraf, vergi ve giderlerdeki artış nedeniyle tamamlanması için üstlenilen ila ve miktara eşit bir tutara yükseltme hakkına sahip olacaktır.

8. UÇUŞ İPTALİ VEYA RÖTAR
(a) Üçüncü kişilerin eylemleri, işçi sıkıntıları, mücbir sebep (kötü hava koşulları da dahil olmak üz ere) veya Uçakta veya bir kısmında veya Uçağa ilişkin herhangi bir ekipmanda yaşanan teknik sorun ve kazalar, ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Taşıyıcının kontrolü dışında gelişen durumlardan dolayı uçuşun yapılamaması veya gecikmesi durumunda; Taşıyıcı Uçuş Planının gerçekleştirilmesi veya tamamlanması için
gerekli çabayı gösterecek, ancak bunun dışında Müşteri veya diğer yolculara karşı söz konusu uçuş iptali veya demürajda değilse, demürajın hesabında dikkate alınmayacaktır.
(b) 13(a) hükmüne halel gelmeksizin, Müşteri, Uçuş Planının gerçekleştirilen kısımlarına orantılı olarak Kiralama Bedelinin söz konusu kısmını tüm yolcu masrafları ve Müşteri tarafından işbu Sözleşme hükümleri uyarınca ödenmesi gerekli diğer masraflar ile birlikte ödemekle yükümlü olacaktır.

9. GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ
Uçağın, emniyet, güvenlik veya Taşıyıcının kusuru bulunmayan veya Müşteri veya yolculardan herhangi birine yüklenemeyecek başka operasyonel nedenlerle Uçuş Planında belirtilen planlanmış güzergâhtan ayrılması durumunda, Taşıyıcı, Uçağın alternatif varış noktasına ulaşmasını takiben, uçuşun makul bir şekilde mümkün olması halinde en kısa sürede planlanan varış noktasına uçmasının sağlanması için gerekli
çabayı sarf edecektir. Taşıyıcı, yukarıda açıklanan nedenlerle yolcuların, bagajların veya yükün gecikmesinden dolayı Müşteriye veya üçüncü
kişilere karşı sorumlu olmayacaktır. Müşteri, değişiklik ve/veya planlanan varış noktasına uçuş nedeniyle üstlenilen ilave masraf ve giderlerden sorumlu olacaktır.

10. MÜŞTERİ TARAFINDAN SUNULACAK BİLGİ/BELGELER
Taşıyıcı, işbu Sözleşme uyarınca ifa edilen taşıma hizmetine ilişkin olarak, mutlak takdir yetkisi dahilinde, gerekli gördüğü tüm belgeleri tedarik edip tamamlayacaktır. Müşteri, Taşıyıcı tarafından talep edilmesi halinde, Taşıyıcının söz konusu belgeleri tamamlayabilmesi için gerekli her türlü bilgi ve yardımı zamanında sağlayacaktır. Müşteri, tüm transit yolcuların, herhangi bir ara noktadan geçişi ve uçuşun varış ülkesine girişi güvence altına almak için gerekli tüm pasaportlara, vizelere, sağlık ve diğer sertifikalara sahip olacağını beyan ve garanti eder. Herhangi bir göçmenlik otoritesinin Taşıyıcı, çalışanları, hizmetlileri ve acentelerine herhangi bir ceza veya yaptırım uygulaması veya herhangi bir yolcunun ülkeye girişini reddetmesi nedeniyle Taşıyıcının söz konusu yolcuyu kalkış noktasına veya başka bir noktaya taşımasının gerekmesi durumunda, Müşteri, bu
şekilde yüklenilen tüm ceza, yaptırım, masraf ve giderleri Taşıyıcının talebi üzerine ödeyecektir.

11. MEVZUAT VE HAVA TRAFİK YÖNETMELİĞİ
(a) Uçak, Türkiye Cumhuriyeti veya uçuşun yapılacağı, yapıldığı veya Uçağın üzerinden uçacağı ülkenin ilgili kurumlarının yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak kullanılacaktır. Taşıyıcı, Türkiye Cumhuriyeti veya Uçuş Planının gerçekleştirilmesi için Uçağın üzerinden uçacağı,
uçuşun yapılacağı veya yapıldığı ülkenin kanunları uyarınca alınması gereken tüm ruhsat ve izinleri, masrafları kendisine ait olmak üzere,
temin etmek amacıyla başvurarak gerekli çabayı sarf edecektir.
(b) Müşteri, Taşıyıcının tüm trafik kurallarına ve uçuşların başladığı, inişlerin yapıldığı veya uçuşların üzerinden gerçekleştiği ülkelerin tüm gümrük, emniyet, kamu sağlığı ve yürürlükteki diğer yasa ve yönetmeliklerine uygun hareket edecek ve Uçakta taşınan tüm yolcular ile ürünlerin sahipleri veya ürünlere ilişkin menfaati olan diğer kişilerin de bunlara uygun hareket etmesi için elinden gelen çabayı sarf edecektir.

12. TAŞIYICININ SORUMLULUĞU
Taşıyıcı, toplu taşımacılık hizmeti üstlenmemekte ve toplu taşımacılıktan kaynaklanan yükümlülükleri kabul etmemektedir. Taşıyıcı, (dolaylı
zararlar da dahil olmak üz ere) yolcuların hiçbir şekilde ölümü, sakatlanması veya gecikmeleri; bagaj veya yükün kaybı, zarara uğraması
veya gecikmesinden dolayı; sözleşme veya haksız fiilden, ihmal veya başka bir şekilde; Taşıyıcı, çalışanları, hizmetlileri veya acentelerinden kaynaklanmasına bakılmaksızın (sorumluluk kapsam dışı bırakılmak kaydıyla) hiçbir yükümlülüğü kabul etmemektedir. Taşıma, yükümlülükle ilgili kurallara ve sınırlamalara ve zaman zaman ve/veya söz konusu taşıma için geçerli olduğu takdirde bu tür bir taşıma için geçerli olan diğer herhangi bir antlaşma veya sözleşmeyle değiştirilen Varşova Konvansiyonu veya bu Konvansiyon tarafından burada tanımlandığı gibi “uluslararası taşıma” belirlenen diğer tüm hükümlere tabidir. Söz konusu kurallara tabi olmayan taşıma, Konvansiyon hükümlerini genişleten veya Taşıyıcının sorumluluğunu sınırlayan yürürlükteki tüm yasalara tabi olacaktır. Müşteri, bu Anlaşmanın şartlarını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini ve bu Anlaşmanın Ek 1’ini kabul ettiğini beyan eder. Müşteri, bu Anlaşmanın şartlarını ve koşullarını ve bunun ayrılmaz bir parçası olan Ek No 1’in ihlalin edeniyle meydana gelen sonuçlardan sorumludur.

13. TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Müşteri Taşıyıcıyı aşağıdaki talep, gider ve masraflara (yasal gider ve masraflar dahil olmak üzere) karşı koruyarak (tam tazmin temelinde)
tazmin edecektir: (a) Taşıyıcının üçüncü kişilere (yolcular, gönderen ve gönderilenler de dahil olmak üz ere) karşı Müşterinin, çalışanlarının, temsilcilerinin veya kendi yetkisi altında taşınan yolcularının ihmali, kasıtlı davranış veya hareketi veya hareketsizliği nedeniyle oluşacak her türlü kayıp, zarardan dolayı sorumluluğu; ve (b) Taşıyıcının, çalışanlarının, hizmetli veya temsilcilerinin veya onlara ait herhangi bir ekipmanın Müşterinin, çalışanlarının, temsilcilerinin veya kendi yetkisi altında taşınan yolcularının, işbu Sözleşmeye aykırılık veya haksız fiil teşkil eden ihmali, kasıtlı davranış veya hareketi veya hareketsizliği nedeniyle herhangi bir şekilde uğradığı kayıp ve zararlar.

14. DEVİR VE TEMLİK
Müşterinin, işbu Sözleşmeden kaynaklanan hak ve menfaatlerini, Taşıyıcının neden göstermeksizin vermekten imtina edebileceği yazılı
onayını önceden almaksızın üçüncü kişilere devretme hakkı bulunmamaktadır. Taşıyıcı, işbu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini üçüncü kişi veya şirketler vasıtasıyla yerine getirebilecektir.

15. BİLDİRİMLER
Taraflar arasında her türlü iletişim ve bildirimler yazılı olarak yapılacak ve TTK md. 18/3 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, elden teslim edilecek, faks ile gönderilecek, ulusal düzeyde tanınmış bir kurye şirketi veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilecektir. TTK md. 18/3 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, söz konusu iletişim ve bildirimler elden teslim, faks veya ekspres kurye ile teslim edildiğinde teslim alındığı an, posta ile gön derildiğinde iadeli taahhütlü mektubun alındığı tarihte alınmış sayılacaktır.

16. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK VEYA FERAGAT
İşbu Sözleşmede yapılacak değişiklik veya eklemeler ancak yazılı şekilde tarafların imzası ile yapılır ise bağlayıcı olacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme hüküm ve koşullarından farklı veya bunlara ilave olarak sözlü olarak Taşıyıcı veya onun adına verilen sözlü taahhütler ile hak iddia edemeyecektir. Herhangi bir ihlale müsamaha gösterilmesi nedeniyle tarafların haklarına zarar gelmeyecek ve sınırlanmayacak olup, bir hakkın kullanılmaması, feragat edilmesi ileride gerçekleşecek bir ihlalde kullanılmayacağı anlamına gelmeyecektir.

17. KİŞİSEL VERİLER
Müşteriye Taşıyıcı tarafından sağlanan Kişisel Veriler (bundan sonra “KV”).
a)Müşteri tarafından Taşıyıcı’dan alınan KV
b) Müşteri tarafından herhangi bir kaynaktan elde edilen ve Müşteri tarafından Taşıyıcı’nın talebi üzerine işlenen KV.
c) Müşteri tarafından herhangi bir kaynaktan elde edilen KV.
KV işleme, toplama, kayıt, erişim, arama, kullanım, düzenleme, depolama, ayarlama veya değiştirme, uzman muayenesi, dağıtım veya transfer
yoluyla açıklama gibi otomatik moddaki işlemler de dâhil olmak üzere KV’yi içeren bir işlemi veya işlemi içerir. Başka bir şekilde gruplandırma
veya birleştirme, birimlere bölme, silme veya imha etme. Müşteri KV işlemeyle ilgili olarak aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirecektir:
(a)Müşteri KV’yi yalnızca bu Anlaşmanın yerine getirilmesi için gerekli olan ölçüde ve buradaki ek ve/veya eklerinde veya Taşıyıcı’nın
yazılı talimatlarına uygun olarak görüntüleyecek ve işleyecektir.
(b) Müşteri, KV’nin gizliliğini sağlamayı ve Taşıyıcı’nın özel bir yazılı rızası olmadan üçüncü şahıslara ifşa etmemeyi taahhüt eder.
(c) Müşteri, yanlışlıkla, yetkisiz veya yasadışı bir şekilde imha edilmesini, değiştirilmesini veya kaybedilmesini önlemek amacıyla, KV’nin gizliliğini
sağlamak için gerekli tüm teknik ve örgütsel önlemleri (gerekli lisans ve izinlerin alınması dâhil) alır.
(d) Müşteri, personelinin ve KV ile ilgili gerekliliklere dâhil olan üçüncü kişilerin uyumluluğunu sağlamak için gereken her türlü önlemi alır ve
personeline veya üçüncü kişilere, yalnızca kişisel gizlilik anlaşmalarını imzaladıktan sonra KV’ye erişim izni verir.
(e) Müşteri, işçilik hükümlerine, kişisel verilerin korunmasına ve Türkiye’nin yürürlükteki diğer yasal düzenlemelerine uymalıdır.
(f) Müşterinin işbu Sözleşmenin sona ermesi sırasında ve sonrasında KV’nin işlenmesiyle ilgili taahhütlerini yerine getirdiğini kontrol etmek
için Müşteriye önceden yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle Müşterinin ve karşı görevlilerinin teftişini yapma hakkını saklı tutar. Müşteri, bu
inceleme amacıyla ilgili tüm tesislere, ekipmanlara ve belgelere erişim sağlamayı taahhüt eder.
(g) İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra Müşteri, KV’nin işlenmesini tamamen durduracak, Taşıcıya geri
dönecek veya Taşıyıcı ‘ın talebi üzerine KV’nin tüm kopyalarını imha edecek ve Taşıcıye bu tür bir imha teyidi sunacaktır. KV ile ilgili bu
yükümlülükler, herhangi bir nedenle bu Sözleşmenin sona ermesinden sonra yürürlükte kalacaktır.